Sigfrit Gideon

Interview with Sigfrit Gideon

June 20, 2016 Kolonia, Pohnpei

Sigfrit Gideon is interviewed by Johnny Rudolph, with Emily Drummond and Lydia Ding also present. Sigi discusses the importance of preserving the Nukuoro language and culture.

Muna Nuguolo (Nukuoro version)

JR: Iai nei gai gimaadeu gu aahe mai ange loo hogi gi daho Sigi. Sigi go goia ne balea de hai ne hagai ange de moni anataiao nei. Gai de hegau nei gu lava danuaa loo. Iai nei gai gimaadeu gu aahe mai gi ono daha e madaangudu ange ai hiidinga gimaadeu e lodo e kave angeange hanu bale danuaa mai i ono daha ange gi de hagamogomogo. O denga hegau beenei ange denga gauligi anailaanei ange denga gauligi i muli mai delaadeu aahe ange ga tilo ga bale ai hogi delaadeu kii ange i de tonu ange aama de maua donu i de mouli i delaadeu daohi denga mee nei denga haingaamee o de baasi tahulinga de mouli o de gau nukuoro. Sigi de abo donu mai loo i oo daha au e lodolodo donu huu koe gi bale ange gi kii ange i de molomolo ange be go ai e hagalaangona de meenei e go daho ai donu be mai i too ai. Aau ne ago ai ga maua ai nei goe i de daohi denga mee nei ga hai hegau ai ga dae mai ai nei gi anailaanei?

SG: De abo donu. Dagu hai ne ago ai mee nei au ne ago mai i daho ogu maadua dogu damana donu aagu. Ne ago ai mee nei go de mouli donu o Nukuoro aagu ne ago i taamada. Au se gauligi tee hagammahi ange gi dogu suguulu i baasi abasasa dogu donu iho gi dagu mee ne hai, au e kino ai. Au go de mouli o dagu henua. Go de mouli o Nukuoro aagu e lodo e ago gi iloo e au go kilaa a de maadua ne dugu mai ai laa au gi aagena au gi haanau ange gi aagena. Au go kilaa aagu e ago i mua nei delaa tagodo o taholinga o de gau Nukuoro e ago mee de henua dono momme iai i mua nei de ago hanu mee ange laa tua. Delaa tagodo o de mouli o Nukuoro. Deai donu dangada e hulo- ssoa de gauligi anailaanei ga hulo ga hulo gi hanu hagasuguulu ga aahe mai deai donu alaadeu angaanga mee e iloo. E dagu ni dangada nuguolo gai e deai donu angaanga mee e iloo aahee hegau daane aahee hegau haahine dehe de hai e hai ai de mee nei dehe de hai e hai ai de mee laa. Deelaa de mouli. ? Deelaa oogu ne hagammahi ange ai laa beelaa. Tee maua i de hagammahi ange gi suguulu abasasa nei gai au ne hagammahi ange gi de aagonga o de gau nuguolo. Go dogu mouli. Tahi agu mee ne ago i taamada go de hale. Deelaa de mouli o de gau Nukuoro hale ma de moni aalaa luu mouli nnui o Nukuoro. Deai naa huu se hale o tangada ia e dee maua gi mouli danuaa. Deai naa huu se moni o tangada gai ia e dee maua hogi de mouli danuaa. Deelaa de hiidinga aagu ne ago ai laa beelaa. Anailaanei gu hagadaga de lilo iho denga mee nei alodahi. Gai au e hagammahi- e lodo e tilo- gi dagu hai e maua ai- e dee kona i de heohi e dee kona i tanuaa gai gu maua i de hai hegau maua i de mouli ai.

JR: Ou. 

SG: Ange gi denga gauligi maalie gilaadeu e maua i de ago dagu mee e hagammahi ange anailaanei gilaadeu gi maua i de kave olaadeu mouli. Bei dagu muna gu lava i de tala anaahiahi e dee ndagu e hulo e ago, e ago hanu mee i hanu momme gee gai tigi iloo mee o de henua gi iloo mee o delaadeu henua a de maadua ne dugu ange laa gilaadeu gi aagena. Deelaa dagu hai e maua ai i de tala taalanga nei. Gai gidaadeu alodahi e maua i de hagadau bale ai ga bale ai adaadeu dama iai nei ga hano ai gi de masoaa e humai. Dagu hai deenaa donu huu dagu hai e maua ai i de tala gai de hagahonu e ssoa ange tangada o Nukuoro e maua i de bale haahine ma daane be go ai angeange e maua i de tala hagahonu. Hagadau bale ai gidaadeu bei taadeu dagelo e nnoho ai nei anailaanei gidaadeu se hai hegau ange nei gi dee se (hai) hegau mai gi gidaadeu gai se hai hegau ange gidaadeu honga de masoaa iai nei ga hano ai gi de atangada maalie. Dagu hai deenaa donu huu dagu hai e maua ai i de tala taalanga gai mee alodahi e dee dohu gai be go ai e maua i de hagadohu ga hagadohu ai. Deelaa taadeu hai e maua ai i de hagadagadaga age. E deen dagu e hagabaubau aabe e hagadau oha i odaadeu magoaa i adaadeu mee ni daadeu. E dee ao i odaadeu daha gai go de hagadau bale. Dahi dangada ana momo mee ana momo mee ga hagabunibuni gu se hegau gu maua gi duu gu se hegau. De abo donu.

JR: De abo donu loo Sigi. De muna abo donu au i magoaa o dangada ssoa e lodo hagaahe adu de abo donu i hiidinga i doo lodo e e hagahai hegau oo hina ne kave mai i daho doo damana e bale mai ai gidaadeu ma adaadeu dama anailaanei donu aama gilaadeu ma alaadeu dama i muli mai i tagodo de hai e mouli ai i taadeu henua. Okay, de mee ange aagu e lodo e ssili hiidingi koe gu damaa tala laa tagodo dau hai e tilo ai anailaanei taadeu mouli nei ma adaadeu haingaa mee nei e hagadagadaga ange nei de? Ssoa tangada e tonu ange be hagadagadaga ange nei de de llilo mai?

SG: Okay, de abo donu. E bei dagu hai e tala ai laa e hagadaga de lilo mai. Go taadeu hagadau bale deelaa gai ga maua ai gidaadeu i de mouli danuaa. E dee heohi gai gu maua gi hanu adaadeu mee e mouli ai. Deelaa dagu hai e maua ai i de tala. E dee hagadaga ange de ssoa tangada e iloo. Tahulinga o de gau nukuoro gilaadeu ni dangada e hagamuni alaadeu mee e iloo e bei ai naa mee lagolago hagamogomogo e dee maaleva i odaadeu daha anailaanei. Hiidinga au e hagamuni mee laa hagamuni hagamuni te tala ange agu dama te hagalongo mai gi de au tee maua ai i de huge ange gi aagena au te maua. mee laa se dahulinga ni o de gau nukuoro e dee ala ange i de huge ange gi hanu dangada gee ma mee laa ne odi ai donu de lilo. Daohi daohi daohi daohi te huge ange gi hanu dangada gu odi i de hulo matali donu de gau ne daohia laa mee laa, maakau ai donu huu beelaa ga kave mee laa ga hulo ai. Dagu hagasaale anailaanei de mee danuaa mai gi gidaadeu mee a dahi dangada ma dahi dangada e gide bulubulu mee e iloo laa deelaa de hai e hai ai gidaadeu e hagadau bale ai haohao ai e hagahonu beelaa. E dee maanadu beelaa go ai naa huu e maanadu baubau ai deelaa dahi laangi naa huu go dagu mee ne tala ange laa gi dahi dangada e hagadanuaa ai dahi agu dama aabego dahi ogu mogobuna maalie. Deelaa de hiidinga dagu hagatau dogu mouli aagu e dee lodo ai laa e hagamuni agu bulubulu mee e iloo. Au e lodo e huge ange de huaa dangada e daodaohi age ai de atangada iai nei ga hano ai gi maalie hiidinga au e noho ma e tilo tagodo o de huulonga mai i mua. Daadeu maadua mai i mua ga hagamuni ga daohi daohi alaadeu mee laa te huge ange gi hanu dangada gu lava gu odi donu i de hulo. Baasi llanea o mee o Nukuoro haingaa mee o Nukuoro. Dahulinga ma mee alodahi gu odi donu i de hulo. Ni amuamu mee donu huu e doe mai nei gi gidaadeu anailaanei ma go taadeu haohao donu huu beelaa. Dahi dangada e hanu bulubulu, hanu bulubulu ga hagaduu ai dahi mee e gidee laa e gidaadeu bolo se mee mouli danuaa mai gi gidaadeu ma adaadeu dama de atangada e humai naa huu. De abo donu.

JR: De abo donu loo i oo daha e Sigi. Au e hagadaba bolo e llanea mee hagamogomogo i de hai gi daohi mai donu gi gidaadeu ma adaadeu dama. Aau gu lava naa i de hao. Hanu ange naa aau mee e manadua age gai koe ga tala mai gai gidaau ga ssala de hai daohi ai hogi i lotenga goloa hai hegau beenei.

SG: Gai e dee hai bolo agu mee nei gu heohi donu gu honu. Be dagu hai e tala adu ai laa e hanu ange dangada. E dee hagangadi mee dangada gai e hanu ange naa dangada dahi dangada ma dana damaa mee e iloo ma dana damaa mei loo hagabunibuni ga hagaduu ai gu se mee. E maua i de hai hegau ai ma tai mouli danuaa. Deelaa tagodo o dagu hagatau ange gi de masoaa nei gai au e dee iloo be heohi ange gi oodou hagasaale gi de masoaa iai nei.

JR: Heohi donu. De abo donu. Deenaa donu de heohi. Go de hagadau bale dohidohi ginigini gai de mee ga dohu, dohu danuaa. Okay, de abo donu loo Sigi. Aanei mee e hanu i omaadeu daha.