Taalanga o Vave

Taalanga o Vave (Gininga)

The story of Vave, told by Gininga

1966 Nukuoro Atoll

Gininga tells the story of Vave, the son of the king of Samoa who is the first settler of Nukuoro Atoll. Gininga describes the discovery of Nukuoro by Gaeuli, Vave's son-in-law, the death of a woman named Inahia in Samoa, the death of Vave's son Iaidemalo, and Vave's quest to avenge his son's death, resulting in Vave sacrificing himself and becoming a deity named Samoulidaane.

This story was recorded by Raymonde Carroll on Nukuoro Atoll in the spring of 1966. It appears as story number 10-1 in the published book of Nukuoro Stories (Carroll 1980).

Muna Nuguolo (Nukuoro version)

Ga noho laa huu a Gaeuli. Ia se balia. Dahi laangi huu, gai ia ga maanadu age, i Saamoa bolo ia ga humai, e sala henua. Ia e hai bodu ange, gi luu damaa hine a Vave. Ingoo luu damaa hine a Vave, go Gauna ma Hagalolo. Gai ia ga basa ange gi luoono bodu. Gai ia ga humai ai loo. Gai ia ga humai ga hagadaahao mai i de moana, ga humai ai. Ga humai humai humai humai huu ia gi ono henua ne dau ai laa, ga humai, gu dae mai gi de henua nei.

Ga dae mai huu ia gi de henua nei, e deai donu dangada ana e gide ai. Ia ne dau i de henua nei, se boo. Gai ia ga sele dana libo, i dua ssugi i ngaage. Ga gamai, ga hhao gi lotono moni, ga hano iho ai gi dai i de ava. Ga humai ga hanage, gi uda i dai de Laovage. Ga daula ai dono moni, gai ia ga doo ga hanage gi uda. Ga siga dana ahi, ga hakaa ai dana ahi, ga dunu ai dana libo. Ga gai, gu odi. Gai ia ga humai e dagodo iho e seni.

Gai a Sogo ga hagaago ono eidu, go denga gaibea, gilaadeu gi loomai, gi daalaa de moni o Gaeuli, gi dahea gi hano. Gi dee iloo ai e Gaeuli, de noho i de henua nei. Gai Gaeuli, ga dolu huu be haa hanonga, ana ne gide ai de dahea dono moni, gai ia gu dee lodo e noho i de henua nei. Ia gu goso ma de dalea. Gai ia ga ahe. Ga gage ange gi honga dono moni ga ahe ai ga hano.

Gai ia ga hano hano huu, gu dae gi Saamoa. Gai ia ga tala ange gi luoono bodu, go luu damaa hine a Vave, bolo ia gu gidee dahi henua hoou, deai donu dangada e nnoho ai. Go Sogo donu huu, sogosogo e noho ai, ma ono eidu. Gai a Vave, ga maanadu age bolo gilaadeu ga loomai loo, ma dono huaa bodu gi de henua gide hoou a dono saulaba go Gaeuli. Gilaadeu ga hagababa olaadeu mee, ga doo ange, bolo gilaadeu ga loomai loo. Gi de henua gide hoou.

Gai e dahi daane e hai bodu ange gi de hine danuaa i Saamoa i de masavaa laa dono ingoo laa go Inahia. Gai de ingoo o de bodu o Inahia go Buasalai. Gai Buasalai ga hai ange, ga hano ga hai ange gi dono bodu go Inahia, “Inahia, gidaau ga loo age loo ma dali a Vave ma dono huaa bodu gi de henua gide hoou a dono saulaba.” Gai Inahia ga maanadu age i ono lodo i de masavaa laa bolo, “E deai ange donu se mee a Buasalai e kave laa ogu elunga i honga de masavaa nei i hidinga dogu danuaa. Buasalai ga dee hano naa huu au gai ia e dee hano hogi.” Gu lava ai loo, gai Inahia ga noho ga hai ana lau hala e hai ai ana hagahala. Gai Buasalai ga ahe mai huu i delaau hale, gu baba mee i de moni o Vave ma dono huaa bodu, gai ia ga gage gi honga de moni o de gau laa. Gai gilaadeu ga loomai.

Gai muli mai huu de laangi laa donu huu, gai dahi dangada ga seesee adu laa gaogao de hale o Inahia ma Buasalai. Inahia goi noho huu ma e hai ana lau hala. Gai tangada ne seesee adu laa ga ssili ange gi Inahia, “Koe tee hanage ma dali Buasalai, gu hano laa i de moni o Vave ma dono huaa bodu?” Gai Inahia gu lele ono mouli. Gai ia ga hagadaba age i ono lodo i de masavaa laa, “Dagu bau Buasalai gu kii loo de henua hoou dono lodo ai i de au i dogu danuaa laa i honga de masavaa nei, i de henua go Samoa. Ia gu tili loo au gai ia gu hano ma dali a Vave ma dono huaa bodu.” Delaa ai, de masavaa laa gai Inahia gu maanadu age i ono lodo bolo ia ga hagamagau ia. Gai ia ga poo mai dana dugidugi dugi lau, gai ia ga hagaili magavaa o luoono mada gu magau ia ga dagodo.

Gai dono masavaa huu ne magau ai ga dagodo, gai delaa ai de masavaa denga daane ne mau ai i de hulo gi ono daha, dono laangi ne magau ai, gai denga daane ga loomai ga hagasolo dagidahi ange gi de ia go Inahia gu magau. Taane i mua ne ulu ga hano gi lote hale i daho Inahia gu magau. Gai taane i ono dua ga dada mai gi haho, gai ia ga hano gi daho Inahia gai ia gu magau hogi. Delaa ai delaadeu hai alodahi denga daane ne hulo gi daho Inahia i de laangi laa. Gilaadeu ne soa, daane ne odi ne maakau i de laangi laa i de hale o Inahia ma Buasalai. Gai dahi dangada ga hagadele adu ga langona e de hodooligi i Saamoa, de longo laa. Gai de hodooligi i Saamoa ga haganoho mai de hulo o daane o dono henua gi daho de hine go Inahia. Delaa ai de masavaa ne... de hodooligi ne haganoho mai ai, gai gu soa daane ne maagau i daho Inahia, gu lava ai loo. Gu lava, de masavaa ne pono mai ai laa de hodooligi i Saamoa ne daohi ai daane o dono henua, gu deai ange daane e hulo gi daho Inahia gai Inahia ga doo ange i de laangi laa. Be dehee delaa naa delaadeu hai ne doo ange ai Inahia i dono magau laa. Ga dugu, delaa ai, de laangi ne lilo ai de hine danuaa i de masavaa laa i Saamoa go Inahia laa dono ingoo.

Gai Buasalai gu dae mai gi de henua hoou a Gaeuli ne gide laa, a Vave ne maanadu age laa bolo gilaadeu ma dono huaabodu ga loomai loo gi agina. A Vave ma dono huaabodu, delaadeu moni ne loomai ai gi de henua nei se haolua. E lua moni, ga huuhuli ange luu gadea gi lodo gai luu ama i daha. Ga hagaduu ai, ange gi agina de... togoduu. De ingoo de hale se togoduu. Gai de ingoo o de moni, haolua. Gilaadeu ga nnoho ai loo i de henua nei.

Gilaadeu ga nnoho nnoho nnoho nnoho huu i de henua nei, gu kii taina o Gaubogo, i Gaubogo. Dono daina hahine, dono ingoo go Gausugilogo. Gai ia ga kave a Vave, ga hai bodu gilaau. Ga nnoho ai i de henua nei. Gai Gaubogo, lodo baubau. Dana maanadu bolo, go ono hidinga ne hidi ai laa, de humai o dono daina go Gausugilogo gi de henua nei. Gai ga tae mai huu gilaadeu, gai Gausugilogo ga vaivai hai ia ga kave dono bodu go Vave. Go gilaau gu nnoho i de masavaa laa. Gai delaa delaadeu dagodo.

Ga nnoho laa Gausugilogo ma Vave gai Gaubugo gu hano ma e noho i dua Saboganga ma e nanu ai. Delaa dana kumi age bolo de soe mai ono henua. Agai de madaa gai a de henua e gaamai gi a Vave de baasi laumalie gai a Vave ga kave gi Gaubogo go dono bodu donu iai laa ana dama, hidinga de maanadu a Vave ne hai ai laa be laa go hidinga bolo i a Vave delaa de hine ne hai ai dono aamuli. Go Gaubogo. Delaa donu de hagasaele danuaa ma de heohi a Vave ne hai ai laa be laa de hai daina go Gaubogo ma Gausugilogo. Gai ga gidee huu a Gausugilogo de hai a Vave e hai ai gilaau ma dono daina gai gu nioona de bodu go Vave i de masavaa laa, gai ia gu lodo baubau, gai ia ga hagadaba age i ono lodo, “Aha laa? Dehee tagodo a Vave gu hai ai nei au be nei? Go gimaau gu hai bodu iainei gai de madaa gai a de henua e gamai gi de ia gai ia e kave de baasi laumalie gi Gaubogo.” Gai e dee iloo ange ia be dehee dana hai e hai ai hidinga alaa donu lodo o Vave. De madaa gai laumalie a de henua e gamai gi de ia e kave gi dono bodu iai laa dono aamuli.

Gilaau ga nnoho ai loo i dahi laangi, ga nnoho nnoho huu gilaadeu i de henua nei, gu hanu dama a Iaidemalo ma dono bodu. De ingoo o de bodu o Iaidemalo, Leibua. Gai alaau dama daane dogodolu. Tama madua dono ingoo go Hagadauanga. Gai tama i ono lalo go Dehegevaealigi. Gai tamaa gauligi go De- huemalaedoli. Anei ingoo denga dama daane dogodolu a Iaidemalo, go dahi luu dama daane a Vave laa. Agai a Deagu, teai sana dama.

Gilaadeu e nnoho ai huu, gu dahi Hagadauanga i mua. Gai gilaadeu ga haele haele haele haele huu gu madua loo goe Hagadauanga, gu iloo ia i de tilo ange ia sogosogo. Gilaadeu ga nnoho ai loo. Hano hano huu dahi laangi gai gu daamada age hogi de hai dama o de bodu o Iaidemalo. Ga hano hano huu gu dae gi dono laangi ne haanau ai, de laangi o Leibua ne haanau ai, ga haanau mai huu Leibua se gauligi daane ange hogi. Gai luoono maadua gavange dono ingoo go Dehegevaealigi. Dehegevaealigi dono hagadoonunga se hagasaalunga. Go de hagasaalunga o denga aligi. De baasi o denga aligi laa. Delaa ne vange laa gi togolua dama a Iaidemalo. Gai gilaadeu ga tilo ange ga haele, ga nnoho ai gilaadeu, ga tilo tilo ange huu gu madua loo hogi Dehegevaealigi, ga lava gu iloo ia i de tilo ange donu huu ia sogosogo.

Gilaadeu ga nnoho ange ai loo hogi. Damaa nnoho ange huu muli mai ange gu hai dama ange loo hogi Leibua. Gai damaa nnoho ange huu gilaadeu, gu haanau loo hogi Leibua i tama hagaodi. Ga haanau huu, de laangi ne haanau mai ai, gai luoono maadua gavange hogi dono ingoo go Dehuemalaedoli. Gai gilaadeu ga tilo ange, haele haele gu iloo hogi e ia i de tilo sogosogo ange ia. Denaa ai de odi dama a Iaidemalo ma Leibua. E dogodolu alaau dama daane.

Gai dahi laangi huu, gai Dehuemalaedoli ga humai gi daho luoono dubuna, go Vave ma Gausugilogo. Gai luoono dubuna gu llodo danuaa. Gilaau gu malangilangi i de humai o delaau mogobuna gi olaau daha i de masavaa laa. Gai tubuna hahine go Gausugilogo ga gamai ga hagadagodo i honga luoono vae ga viivii ai, viivii ai Dehuemalaedoli. Gai e dahi gubu daahili o Vave e hai ange bolo ‘E hau sogo Vave gi dono henua’. Gai de laangi nei huu gai Gausugilogo ga galo adu huu a Logo e noho mai e sula mai gi de ia de momme o Logo e noho ai. E hebaa olaadeu hale a Logo se daane, go tamana o Leibua, de bodu o Iaidemalo. Gai Gausugilogo gu manadua age e ia i de laangi laa de kai aneane i ono lodo bolo ia ga hadu ange dahi gubu daahili mo Logo e viivii ai dono mogobuna go Dehuemalaedoli. Gai ia ga daamada de hua dana gubu daahili ne hadu i de masavaa laa donu huu, ga hai ai bolo ‘E hau sogo Logo gi dono henua’.

Gai a Vave e noho ange donu huu i de gaogao o Gausugilogo, gai a Vave gu hanage de maagoda i ono lodo i de masavaa laa, gai ia gu lili. Gai ia ga hagaago luoono daagami gi hulo gi velosia, daaloa a Logo i tao. Gai luoono daagami ga loo adu ma luoolaau dao e hulo e daalo ai a Logo. Gai ga loo adu huu gilaau, gai Iaidemalo e dagodo donu be ia e iloo laa hidinga o luu daagami o dono damana ne loo adu ai laa, se loo adu e daalo a Logo i olaau dao. Gai Iaidemalo ga ssili ange gi luu daagami o dono damana, “Se loomai naa gooluu e aha?” Gai luu daagami ga pasa ange ga hai ange, “Bolo i a Vave gimaau gi loomai gi daaloa a Logo gi magau.” Gai Iaidemalo ga hai ange gi luu daagami o dono damana, “Gooluu aahe gi dooluu momme ne loomai ai naa.”

Gai luu daagami gu maatagu i de muna a Iaidemalo e hai ange gi gilaau. Gai gilaau ga aahe gi daho Vave gai a Vave ga ssili ange, “Gu aha gu aahe mai ai laa gooluu gu tee daalo ai laa a Vave gi moolau, a Logo gi moolau de magau?” Gai luu daagami ga hai ange gi a Vave, “Hidinga gimaau gu maatagu i Iaidemalo, e hai mai bolo gimaau gi aahe mai gi demaau momme ne loo adu ai.” Gai gilaau ga damaa nnoho iho gi lalo dahi masavaa bodobodo. Gai a Vave ga hai ange, “Gooluu hulo ma gi mmuni i dahi haiava gee ange ma gi hulo ai daaloa a Logo gi moolau dono magau.” Gilaau ga aahe ga hai gi bei muna a Vave ne hai ange gi gilaau. Gilaau ga aahe adu go mee mau. Iaidemalo e iloo ia hidinga o luu daagami ne loo adu ai laa, gai ia ga alualu ange hogi luu daagami i de hanonga laa. Gilaau ga aahe mai, ga aahe mai ai huu, teai ange ai loo muna a Vave ne hai ange gi gilaau bolo gilaau gi hai, gi haia i de masavaa laa. Gilaau ga nnoho ai donu huu.

Gai dahi laangi huu, i muli mai de laangi nei. Gai Leibua, gu hano gi lote husi, e hai ai delaadeu hagamouli. E gaamai, e gai mee ai gilaadeu. Gai Iaidemalo, e noho huu i delaau hale. Gai Iaidemalo, gu hanage i ono lodo i de masavaa laa i de laangi laa donu huu hogi, bolo ia ga aalu dono bodu go Leibua gi lote husi. Gi daangia de oo ma gi humai ai. E hulo ai gilaadeu, e hagaholau. Gai Leibua goi hai huu ana mee i lote husi. Gai de masavaa huu, ne dangi ai de buu o de hagaholau, gai Leibua gu lele ono mouli. Dee iloo e ia be ahee hidinga, gu hagaholau ai laa gilaadeu i de laangi laa. Gai ia ga humai gi moolau. Ga gamai de oo, ga humai ai. De muna, e hai ange laa bolo de oo, dono hagadoonunga, go de mada baabaa. Delaa de mee e hagaholau ai, dangada gi hulo gi daha ma de henua.

Gai ia ga humai ga dae mai gi daho dono bodu ma dono damana i delaadeu hale, ma alaau dama dogodolu. Gai Iaidemalo hau... ga basa ange gi Leibua ga hai ange, “Doo ange ina loo odaadeu mee, gidaadeu ga hulo loo hiidinga dogu damana e lodo e daa doo damana gi moolau, donu dono dee maleva i odaadeu daha.” Gai Leibua ga hagadaba age i ono lodo i de masavaa laa bolo, henua o dangada, gai goi Leibua. Tagodo o lote muna a Leibua laa, e hai ange bolo noo go dono henua naa donu ona e noho ai, e deai donu mee be laa, ne hai ange gi de ia i de laangi laa. Gai go hidinga, go henua o dangada, delaa ona e noho ai laa i de masavaa laa, aalaa ai hidinga ona ne alumia adu ai laa gi lote husi i de laangi laa. Gai ia ga humai ai laa, ga dae mai, ga iloo bolo go hidinga o dono damana ne hidi ai laa, delaadeu hagaholau i de laangi laa. Gai ia ga hai gi bei muna a Iaidemalo ne hai ange gi de ia. Ga doo ange olaadeu mee ga hagadabena gi danuaa ga solo delaadeu vaga gi dai. Gai ga molimoli iho olaadeu goloa, gi honga delaadeu vaga.

Gu odi iho olaadeu goloa, gai Iaidemalo ga maanadu age i de masavaa laa, “Au ga gavange nei loo dagu damaa gauligi gi noho i daho dogu damana, e sui ai au, gai au ga hano nei loo ma dogu bodu, ma tamana o dogu bodu.” Gai ia ga hidi age i de masavaa laa, ga saabai mai Dehuemalaedoli ga dugu ange gi honga luu vae o dono damana go Vave. Gai ia ga basa ange ga hai ange, “Denei dau dama aau e maanadu aiauioodaha,gaiaugahanoneiloomadogu bodu ma tamana o dogu bodu be go hee be go hee omaadeu e hulo gi agina.” Gai a Vave ga paa huu luoono lima i de masavaa laa, ga see, ga dangi. Gu manadua age ia, ana hegau baubau ne hai ange laa gi tamana o de bodu o dana dama, go Iaidemalo laa. Gai gu dee iloo ange ia be dehee dana hai e hai ai. Iaidemalo gu duu age dono lodo bolo ia ga hano ma dono bodu ma tamana o dono bodu. Gai ia ga dugu dana damaa gauligi go Dehuemalaedoli i daho luoono maadua, gai ia ga kave luoono daina haahine, go Gauna ma Hagalolo. Ga hulo ai gilaadeu, ma gau, o dono bodu i delaadeu moni. Ga hulo ai.

Gilaadeu ga solo iho delaadeu moni gi dai i honga de gelegele, ga dae iho gi lausedi, gi- laadeu ga kage gi ono elunga. Gilaadeu ga dogo mai laa dai, de henua gi ngaage. E hulo gi de momme o de ava iai. E ssao ai gi dua. Gilaadeu ga loo adu huu, ga daea adu de momme o de ava iai, ga hhagi age gi dua i lote ava, gai ia gu manadua age hogi i de masavaa laa bolo, ia gu aloha i dana damaa gauligi ne dugu ange laa gi daho dono damana. Gai ga tae age huu gilaadeu gi lote haiava i dai Senugudai, gai ia ga hai ange gi luoono daina haahine, “Dagu maanadu e dee ni dago loo e hulo gooluu. Gooluu too ma gi aahe age laa uda. Diiloo ange ai taadeu dama. Dagu maanadu Dehuemalaedoli e dangidangi naa aboo hidinga ia e buliaamou naa donu i gimaau ma Leibua.” Gai luoono daina ga hai gi bei ana muna ne hai ange gi gilaau. Gilaau ga too ga loomai gai Iaidemalo gu hano ma dono bodu ma tamana o dono bodu.

Ga ssula huu gilaadeu gi dua, i mate ava o de henua nei, gilaadeu ga hagaduu age delaadeu laa gi lunga ga dele ai. Gilaadeu ga dele ga hulo. Ga hulo hulo huu gilaadeu, gu tau i dahi henua, de ingoo o de henua laa e hai ange bolo go Hidi. Gai de gau i Hidi ga daa tamana o dono bodu, ma dono bodu donu, ma ia, ma gau ange, ne hulo ma gilaadeu i delaadeu moni. Ga odi i de maakau. Gai de gau laa ga hagaduu e haa laagau gi lunga ga hili ono elunga ga dugu ange Leibua ma Logo ma gau ange i delaadeu moni ma dali gilaau gai ga dahu age de ahi i lalo ga diidii ai. Gai ia go Iaidemalo, ne hagaduu dahi laagau gi lunga ga hai bei tagodo o de bou ga gaaui ange denga daula gi de ulu de laagau ga nnoa ange gi agina ga dada gi lunga ga lava ga hagasege iho gi lalo. Gai ga dabudabui de baba, gai de baba laa ga ula bei de ahi haula, gai gilaadeu ga dugu iho gi lote ula o de ahi laa. Ga lava ga dada gi lunga, gai ga hagasege iho gi lalo gai ga dabudabui de baba, gai de baba ga ula bei de ahi haula, gai gilaadeu ga hagasege iho gi lote ula o de ahi. Delaa ai de hagaduasala a de gau i de henua go Hidi ne vange gi Iaidemalo ma dono bodu ma tamana o dono bodu ma gau ne hulo ma gilaadeu gi de henua laa.

Gai dahi laangi huu, gai dahi balia ange hogi, dono ingoo go Tubuanage. Gai ia ga humai hogi ga hagadaahao mai i de moana i dono henua ne humai ai laa. Ga dae mai ai hogi gi Hidi ga gidee ai e ia tagodo o de gau ne maakau laaidedaaadegauiHidigaiiagadamaanoho ange i Hidi ga lava ga maanadu age bolo ia ga hano gee ange hogi i de henua laa e tilo be dahi angeange ana henua e gide hoou ange. Gai ia ga hano gee ai loo i Hidi, ia go Tubuanage. Gai ia ga hagadaga mai i ono henua ne humai ai laa i dono hano gee i Hidi, ga humai hu- mai humai huu gu dae mai hogi gi de henua nei.

Dae mai huu gu hegide ange ia gi a Vave ma ono dangada e nnoho laa gilaadeu i de henua nei, gai gilaadeu ga nnoho ai loo. Gilaadeu ga nnoho hagabuni i de henua nei. Tubuanage e noho i dono momme e noho ai laa, gai ia e seesee mai i hanu laangi gi daho Vave ma e madaangudu ai gilaau. Gai ia e madaangudu ange gi a Vave, gai ia e daumada a Vave, hidinga dana gide ange bolo delaa tee madea ma taane daa hagasaalei e huna i de malo sabo e laalaangia laa i de gula i Hidi. Gai a Vave gu gidee ange e ia hegau a Tubuanage e hai ange gi de ia i laangi alodahi, e humai ai gi ono daha i de daumada huu ia. Gai dahi laangi huu, gai ia ga ssili ange gi Tubuanage, “Go de aha aau gu daumada ai naa huu au i laangi alodahi ou e dae mai ai gi ogu daha i kinei?” Gai Tubuanage ga hai ange gi a Vave, “Hidinga au e dahi agu daane e gide e laalaangia i de gula i Hidi e dee dulagi gee donu ma doo dagodo naa. E huna i de malo sabo e daa hagasaalei de hadahada gai delaa dono hai e haia ai e de gau i Hidi agu e tala adu nei gi de goe."

Gai a Vave gu dangi i de masavaa laa, gu manadua age e ia de hinangalosaa i dana dama, de aloha ma de buliaamou. Gai taiao age laa huu, gai a Vave ga maanadu age bolo, “E danuaa loo hogi demaadeu hagaholau, e hulo geeidehenuaneiehanoaiauetilobeau e hedae ange laa gi dagu dama ne hano laa hidinga go au donu ne hidi ai laa dono hano ga magau i de henua a Tubuanage ne gide ai laa ia.” Gai gilaadeu ga doo ange olaadeu mee i taiao age ma ono gau, luaana damaa hine donu ma dana dama daane go Deagu ma dono bodu go Gausugilogo. Ga dada mai de oo i lote husi, gilaadeu ga maalanga ga hulo gee hogi i de henua nei. Alodahi donu denga mogobuna o dana dama... alodahi donu ono mogobuna go Vave i dama daane dogodolu a dana dama go Iaidemalo, ne kave ga hulo ai gilaadeu, ma gau e nnoho laa alodahi i ono daha i de masavaa laa.

Ga hulo huu gilaadeu ga ssao gi dua i de ava o de henua nei, gai ia ga hai ange gi luaana damaa hine go Hagalolo ma Gauna, “Gooluu hai ange gi dooluu bodu, ia gi gaavee gidaadeu gi de madaa moni e hulo ai laa ga tau i Hidi e tilo ai be hedae ange au gi dagu dama daane go Iaidemalo.” Gai luaana damaa hine ga tala ange ana muna gi delaau bodu go Gaeuli. Gaeuli ga kave delaadeu madaa moni ga hulo ai bolo e hulo gi Hidi. Gai gilaadeu ga dele i de moana, hulo ai, hulo saele ai. Hulo hulo hulo hulo hulo, dee dau henua dee dau e dee maua gi tau i Hidi. Tigi gidee e gilaadeu de henua go Hidi.

Dahi laangi huu, gai gilaadeu gu gidee dahi henua, gu hedae ange gi dahi henua. Gai gilaadeu ga loo age gi de henua laa, ga loo age huu gilaadeu ga tau i de henua laa, dagu bau e dee delaa loo de henua go Hidi olaadeu ne hulo laa gi agina. Gilaadeu ne tau i de henua go Oneabu.4 Gilaadeu ga tau i Oneabu ga damaa nnoho ange ai i e hia laangi ma e hia boo. Ga nnoho nnoho ai huu gilaadeu, gai ia gu manadua age bolo gilaadeu ga hulo gee hogi i de henua laa. Gai gilaadeu, ga doo ange olaadeu mee ga malanga, ga hulo gee hogi i de henua laa.

Gai delaadeu laangi huu ne malanga ai e hulo gee i Oneabu ga loo iho gi delaadeu moni e ssao e hulo gi de moana, gai e dahi daane madumadua e gaugau i lausedi i de laangi laa ma e hhuge ai ana duu gaha ma de tao. Gai ga loo iho huu de gau laa e malanga e hulo, gai ia ga helau dahi labodo, gavange gi lote ama de moni o de gau laa. Gai ga ssao huu gilaadeu ga hulo gi dua i delaadeu malanga i de henua go Oneabu, gai de labodo laa e noho i lote ama delaadeu moni. Gai ia ga hano ga... ga ngalungalue saele ga dagai saele i lote ama debidodebihoesulagimuadebidoissugie sula gi muli i luu bite ama. Se hai donu taane madumadua laa ne hai bolo e hai gi dee dau henua ai de gau laa i Hidi gi dee hegide ange ai a Vave gi dana dama go Iaidemalo.

Gilaadeu ga hulo saele ai huu i de moana, hulo hulo hulo hulo hulo dee maua gi gidee dahi henua, gai gu dahi odi gai i delaadeu moni. Gai a Vave ga hai ange gi luaana damaa hine, “Gooluu siilia ange muhuu gi dooluu bodu be dehee tagodo odaadeu gu dee maua ai nei gi dau henua, gai ga odi nei gai i taadeu moni.” Gai Gaeuli gu gidee e ia tagodo nei i mua olaadeu e dee dau henua ai laa. De mee a Gaeuli ne gide i lotana buubuu bolo ga odi naa gilaadeu i tee maaleva i de moni, gai go Vave sogosogo donu huu, gai ga dau henua, agai ga dee maleva naa a Vave i de moni, go gilaadeu donu huu e nnoho i de moni, gai gilaadeu ga maua gi dau henua. Gai Gaeuli gu hai mee gaiaa i a Vave i de tala ange tagodo nei gi luoono bodu, go luu damaa hine a Vave, gai ia ga noho hagalongolongo ngadaa.

Agai a Vave ga hagaahe ange hogi i de lua hanonga ga ssili ange ga hai ange gi luaana damaa hine, “Gooluu, siilia ange muhuu gi dooluu bodu be aahee hidinga odaadeu e dee dau henua ai nei.” Gai de lua hanonga huu, gai Gaeuli ga tala ange de mee aana ne gide i lotana buubuu gi luu damaa hine a Vave. Gai luaana damaa hine ga tala ange gi de ia go Vave, ga hai ange, “Bolo i Gaeuli ga dee maaleva naa gimaadeu ma dali goe i de moni, go koe sogosogo donu huu gai ga maua gi dau henua, gai ga dee maleva naa goe i de moni gai go gimaadeu donu huu e nnoho gai gimaadeu ga dau henua.”

Gai a Vave ga maanadu age i ono lodo i de masavaa laa, ga hagadaba age i dono ngudu, “Gai se aha, e hai go tangada sogosogo nei e dau henua, gai denga mouli soa nei ga maakau i ogu hidinga sogosogo nei donu huu? E danuaa de go... go tangada sogosogo e dee maleva, gai mouli soa ga dau henua.” Denei de maanadu ne hanage i lodo o Vave i de masavaa laa. Gai ia ga hagasula dono lodo hanage laa i de masavaa laa ga basa ange ai gi ana dama, gai ia ga hai ange, “Daiao naa huu, gai au ga hano e dagodo i honga de ama o taadeu moni i magavaa haadodo e lui ai ma dali de ama. Gai dnga mamu naa huu e loomai ga gaina saele dogu angaanga, ga dongidongi saele dogu gili, gai goodou ga booboo ga gai mee ai goodou i taadeu masavaa e hulo saele ai nei i de moana. Gai e dahi donu huu oodou mamu e dee gai i dengaa mamu e loomai laa gi dogu angaanga, go de gada moana. Go hidinga go ia ne gaina ogu daanga hagamahamaha, e hagabinga laa bolo daa hagasaalei i ogu hadahada.” Delaa ai gilaadeu ma ana dama hugadoo e eidu i de gada moana hidinga go ia ne gaina ono daa daanga hagasaalei.

Gai ana dama ga hai gi bei ana muna ne tala ange gi gilaadeu. Gilaadeu ga booboo mamu alodahi e loomai gi dono angaanga i dono masavaa nogo dagodo ai laa i honga de ama, i magavaa haadodo, e dagodo donu i honga tai, gai ana dama i honga de moni. E dolu boo olaadeu ne hai ai be laa i de moana. Gai ga aho age huu taiao laa gai ia ga hai ange gi ana dama, “Ga boo iho naa huu de mee i de laangi... ailaanei, ga oho age daiao, gai goodou ga tilo de momme o de laa e hanage ai laa. Gai ga gidee adu naa huu e goodou, dahi ada mee e hanage i lote soobonga o de laa gai goodou e iloo denaa loo de mee e humai e gaavee au, gai goodou ga dau henua ai."

Gai ga aho age huu taiao laa gu tanga age de laa gi lunga i honga tai, gai ana dama gu gidee adu dahi ada mee e humai i lote laa. De laa e hanage gi lunga gai de ada alaadeu e gide adu laa e hagasoe mai donu huu gi gilaadeu. E hagadaga huu de mao lunga o de laa agai de mee laa e hagadaga de baa mai gi gilaadeu, ga humai humai huu gu dae mai gi gilaadeu ga lui maiiamaganohomaiaiidemommedonu o Vave e dagodo ai laa i magavaa haadodo i honga de ama. Gai a Vave ga basa ange gi ana dama ga hai ange, “Denei loo, dagu mee ne tala adu laa gi goodou gu dae mai nei. Denei donu de iga e gaavee au, gai goodou ga loo age ai gi tae age gi de henua.” Taholaa e noho mai huu i ama. Gai a Vave ga hai ange, “De kaba e basa ange au gi agu dama e tala ange agu muna gi odi ange gi gilaadeu, gai ga basa adu naa huu au gi de goe bolo gu lava, gai koe ga kave ai loo au ma dali goe.”

Gai ia ga tala tala ange ana muna gi ana dama, gu lava gai taholaa ga hhanga mai de ngudu i ama delaadeu moni, ga hagammidi ia go Vave gu doo ange gi lote ngudu o taholaa. Agai ia ga hai ange gi taholaa, “De kaba de gaadia ange oo niho, gai de kaba de dugu iho luoo malau ngudu e hagapuni ange ai luoo malau ngudu, gai au ga hai ange nei muna magavaa niho. Denei dogu boolonga hagaodi ange gi agu dama."

Gai a Vave ga basa, ia gu dagodo i lote ngudu o taholaa i de masavaa laa. Taholaa ga kadi ange ono niho gai tigi hagapuni mai luoono malau ngudu. Gai ia ga basa mai ga hai mai dono boolonga gi ana dama ga hai ange, “Ga loo age naa huu goodou ga tau i de henua, ga lava i de doo ange doodou moni ma oodou goloa alodahi gi uda, gai goodou ga dugu de maduu i gaogao doodou hale, gai ga dugua naa huu goodou de maduu ga somo gai ga lau valu naa huu gai gu dau taholaa. Gai ga dau naa huu taholaa, gai go Dehegevaealigi e ohaa. E dee go Deagu gai go Dehegevaealigi.” Gai gilaadeu ga uaa ange gi delaadeu damana. Gai taholaa, gai a Vave ga basa ange gi taholaa gi hagapunidia mai loo luoono malau ngudu. Gai taholaa ga hagapuni mai luoono malau ngudu ga hagallilo ai ono niho, gai ia ga hagamounu gi lalo.

Gai ana dama ga hagaduu delaadeu laa ga dele mai gi de henua. Gilaadeu gu aahe mai donu bolo e loomai gi de henua nei. Gaeuli ga ahe ange gi dana hegau mau ne kave ai laa gilaadeu go de balia. Go ia e diiloo madaa moni olaadeu e hulo gi agina. Gai a Deagu, aanei ana hegau e hai go de sigi saele delaadeu laa. Gai ga hano hano huu, gu hai sala, agai delaadeu damana ga bole ange ga hai ange gi a Deagu, “Hakadanga goe, koe e dee bei donu dagu dama ne hano laa ga dee maleva i ogu daha go Iaidemalo. Koe e hoia e goe, tuudae i Aalohi. Deai donu au angaanga mee e iloo.” Gai gilaadeu ga loomai ai loo, gai taholaa gu kave a Vave ma gu hano ai. Gilaadeu gu dee hegide i de masavaa laa.

Gilaadeu ga loomai loomai huu, Gaeuli ga gamai delaadeu madaa moni hagasoe mai donu huu gi de henua nei. Ga aho age huu taiao laa, sula loo de henua. Gilaadeu ga loomai loomai huu gu tae mai gi de ava bolo e loo iho gi dai. Gai ga loo iho huu gilaadeu, gu hai sala alaadeu mee ne hai, dahi hanu beau i de laangi laa, gilaadeu gu leva gi uda i lote sugi beau i ngaage, ga mahagi ai delaadeu ama. Gai de masavaa ne mahagi ai delaadeu ama, ga doo gee i delaadeu moni, gai gilaadeu gu gidee de labodo laumalie mmao gu sao mai i lote ama ma gu savini i honga tai ma gu hano ai. Delaa ai gai Gaeuli e iloo e ia bolo tangada madumadua i Moodolago e dao duu gaha laa ma de hhuge ana duu gaha delaa dana mee ne vange laa gi lote ama o delaadeu moni gi dee dau henua ai. Delaa ai de labodo laa gu hano, gai gilaadeu gu tae mai gi de henua nei.

Gilaadeu ga loomai nnoho i de henua nei. Nnoho nnoho nnoho huu gilaadeu, gu dae age ga se daane Hagadauanga, go tama madua laa a Iaidemalo. Gai ia gu manadua age de lodo e ssala dahi bodu moona. Gai ia ga hano ai loo ssala dahi bodu moona, gu gidee e ia, gai ia ga hai dono bodu ga nnoho ai gilaau. Gai ga nnoho nnoho huu gilaau i dahi laangi gai gilaau ma dono bodu ga maanadu age bolo, gilaau ga hulo e hai hanu hegau maalaau, laa de adu modu. Gilaau ga hulo. Delaau ngado mai i ngaiho, Tuila. Gilaau nogo vvele saele ai hanu mee ma e hai saele ai delaau hagamouli, hagi mee ai ma e sala somo saele ai. Hai hai ai huu alaau hegau i de laangi laa, gu ahiahi de mee. Gai gilaau ga loo iho gi dai gi delaau moni.

Ga loo iho gilaau, delaau masavaa ne loo iho ai gi delaau moni i dai, gai de laa gu ulu gi lote lausedi. Maalama dua de laa. Gai de laangi laa kona donu de malino. Gai gilaau ga hagataba age i olaau ngudu ngaadahi i de masavaa laa bolo molomolo iho daahagi. De muna nei bolo molomolo iho daahagi gu puni tai ma de langi i de malino o de laangi laa. Gai e hanu dalaa langi e tagi saele i muli o delaa ne lilo ai laa gi lote dai i de ahiahi laa. Se aha de mahamaha danuaa huu. Gai de bodu o Hagadauanga ga hagadaba age i dono ngudu, “Ee laa, au gu lodo loo e gage ange e noho i honga talaa langi mmea danuaa laa ma de mahamaha.” Gai Hagadauanga ga hai ange gi dono bodu, “Gai gu aha, ga loo age gidaau e hai gi bei oo lodo?” Gilaau ga tae mai donu huu i de masavaa laa ga dada de oo ga hulo, kave hogi dangada be go ai ne llodo laa e hulo ma dali gilaau i delaau moni i de boo laa. Gilaadeu gu maallanga ga hulo. Gilaadeu ga hulo ai loo.

Ga hulo hulo hulo hulo hulo, dee maua gi hedae ange gi talaa langi a dono bodu ne lodo laa bolo ia e gage ange e noho i honga talaa langi mahamaha laa ma tanuaa. Gilaadeu ga tele saele ai donu huu i de moana be laa ga sigisigi saele ai. E hanu henua olaadeu e hedae ange gi agina gai gilaadeu e dee llodo e loo age gi agina hidinga gilaadeu e dee se hanonga sala henua, se hanonga e hulo e ssala talaa langi laa e hagannoho ange gi agina dono bodu go Hagadauanga, gi bei ai ono lodo ne tala laa i dono ngudu i dai de modu go Tuila.

Gilaadeu ga hulo ai huu, ga hulo hulo hulo huu, gu paa age gi uda i dahi henua. Gai denga hitegaiaa ga loo iho ga gai de bodu o Hagadauanga ma gau i delaau moni, gu odi i de maakau. Gai go ia sogosogo donu huu go Hagadauanga e noho i de moni. Gai ia gu hanage dahi maanadu i ono lodo i de masavaa laa bolo ia ga gamai dono dau ama e siga ai dana gatae. Gai ia ga dugu mai dono dau ama i ama, gai ia ga siga dana gatae. Gu lava gai ia ga gaui ange gi dono bou. Gai de masavaa laa, gai denga hitegaiaa gu loo iho dagidahi donu huu go hidinga go dono dubuna donu go Vave ne haia laa ga dagodo be laa gi dee magau ai ia go Hagadauanga gi dae mai ange ai ia gi de henua e gamai dono longo. Gai ia ga hai hai ai donu huu denga hitegaiaa laa gu odi gu deai ange mee e loo iho. Gai de muna nei de hitegaiaa ni mee be ni biho daodao laa, gai ni eidu. Deai donu angaanga, ni biho donu huu gai e bei donu de biho o taodao ma luoono malau ngudu e hanu ono niho.

De mee hagaodi, gai ia ga dangage age i de lave i dana buulou ga baalasi gi lausedi ga galo age taholaa gu dagodo mai i dai de gelegele o de henua laa. Go dono dubuna donu go Vave delaa gu ahe mai i de bouli. De masavaa nei gai a Vave gu dee hagabinga loo dono ingoo bolo go Vave, delaa gai go Ssamouli, Ssamoulidaane. Go hidinga ia gu humai i de bouli ona ne hakide ange ai nei gi dono mogobuna go Hagadauanga. Gai ia gu hagaagahi mai dono mogobuna ga hai ange, “E Hagadauanga! Humai loo e dogu mogobuna, gage mai gi dogu dua, gai au ga gaavage goe e loo age ai gidaau e gaavage doo longo.” Gai dono mogobuna ga basa hagamao lunga age gi dono dubuna, ga hai ange, “Go de aha? Ga magau ai naa dogu bodu ga odi gau i dogu moni i de maakau, gai koe ga humai e hakide mai gi de au be naa e basa mai ai gi de au. Au e dee hanage madali goe.” Gai taholaa ga langa dono sugi ga hagaili Hagadauanga gu lilo gi lalo i lote gelegele i dai de henua laa. Taholaa ga hagammene ga ahe gi de moana.

Aanaa ai donu huu agu mee e maua i de tala. E hanu ange donu mee, gai au gu dee maua loo i de tala gi odi gi muli. Aanei donu huu agu momo mee ne maua i de tala, ne iloo ga tala adu, gu lava naa i de tala adu.

Muna abasasa (English version)

There lived a man named Gaeuli. He was a navigator. One day, he decided, in Samoa that he would come and look for islands. He was married to the two daughters of Vave. The names of Vave’s two daughters were Gauna and Hagalolo. So he talked to his two wives, and he came here. He came and was sightseeing on the open sea and he came here. He sailed and sailed and sailed until he reached an island, he came and arrived at this island.

When he arrived on the island, he found no people here. He reached the island at night. So he cut open his jackfish on the left side of the channel.He put the fish into the canoe and sailed into the lagoon through the channel. Then he went ashore on the lagoon-side of Laovage. He anchored his canoe there and got off and went inland. He started his fire, fed his fire, cooked his jackfish, and ate it. Then he laid down to sleep.

Then Sogo commanded his ghosts, who were the crabs, that they should come and untie Gaeuli’s canoe so that it would drift away, so that Gaeuli would not stay on this island. And Gaeuli, after three or four times that he saw his canoe drift away, he no longer wanted to stay on the island. He was bothered and tired. So he went back, climbed back on his canoe and left.

So he sailed and sailed until he reached Samoa. He told his two wives, Vave’s two daughters, that he found a new island, and nobody was living there. Only Sogo lived there, alone, with his ghosts. And Vave, he decided that he would go and take his family to this new island that his son-in-law Gaeuli had found. They would prepare all of their things, place them on the canoe, and leave for this new island that was found.

There was a man who was married to the most beautiful woman in Samoa at that time, whose name was Inahia. The name of Inahia’s husband was Buasalai. So Buasalai said, he went and said to his wife Inahia, “Inahia, let’s go up with Vave and his family to this new island that his son-in-law found.” And Inahia thought at that moment, “There’s nothing that Buasalai will put before me, because of my beauty. Buasalai won’t go if I don’t go with him.” So Inahia stayed and made her pandanus leaves and wove her sleeping mat. But Buasalai returned to their house, packed his things, and went to Vave and his family’s canoe, and he climbed on top of their canoe and they left.

Later that day, someone walked beside the house of Inahia and Buasalai. Inahia was still sitting there pounding her pandanus leaves. So the person walked up and asked Inahia, “You didn’t leave with Buasalai on the canoe of Vave and his family?” And Inahia was shocked. She said to herself then, “Well, I guess his desire for this new island became more important to Buasalai than his love for me and my beauty here on Samoa. He discarded me and went with Vave and his family.” And so, she decided that day that she would kill herself. So she picked up her wooden pestle for pounding pandanus leaves, and she hit herself between the eyes, and she laid down and died.

And when she died and lay there, then the men were finally able to come have sex with her. The day that she died, the men came and each had sex with Inahia, who was dead. The first man who went inside the house and slept with Inahia died, and the man after him pulled him outside, and he went in and slept with Inahia and he died too. That was what happened to all the men who went to Inahia that day. Many men died that day at the house of Inahia and Buasalai. Someone spread the news and the king heard about it, the news, so the king of Samoa stopped men from going to where the woman was, Inahia. But by the time the king stopped it, many men had died with Inahia. It was over. When it was stopped, when the king stopped the men of his island, there were no more men who went to Inahia, and Inahia was buried that day. How then, that’s how they buried Inahia after her death, and they left her. So that’s the day that she was gone forever, the most beautiful woman in Samoa at that time, whose name was Inahia.

So Buasalai arrived at the new island that Gaeuli discovered, which Vave decided that his family would go to. Vave and his family, their canoe that came to the island was a haolua. It’s two canoes, turned so that the flat sides of the canoe are on the inside and the two outrigger floats are on the outside, and they put the togoduu on it. The name of the house on the boat is togoduu, and the name of the canoe is haolua. So they lived here on this island.

As they continued to live here on this island, Gaubogo’s sister began to win out over Gaubogo. Her sister’s name was Gausugilogo. She took Vave, and they got married. And they stayed on this island. But Gaubogo was upset. In her mind, she was the reason that her sister Gausugilogo was able to come to this island. But when they arrived, Gausugilogo really hurt her by marrying her husband, Vave. And they became husband and wife then. So that’s their story.

So Gausugilogo and Vave were living together, and Gaubogo went to the ocean-side of Sabo- ganga and criticized them. There she figured that she was facing her island. So when the first harvest of the island is brought to Vave, Vave gave the biggest portion to Gaubogo, his true wife, who his children are with. Vave decided to do that because he figured, that’s the woman who gave birth to his descendants, Gaubogo. That was the best plan that Vave could come up with for the sisters Gaubogo and Gausugilogo. But when Gausugilogo realized how Vave was treating her and her sister, even though Vave was her husband at that time, she became upset, and she said to herself, “Why then? How could Vave do this to me? We are now husband and wife, but the first fruits of the island that are brought to him, he gives the larger portion to Gaubogo.” But she couldn’t do anything about it, because those were Vave’s wishes. Most of the first fruits of the island that were brought to him were sent to his wife who had his children.

Then one day, as they continued to stay on this island, Iaidemalo and his wife had children. The name of Iaidemalo’s wife was Leibua. They had three sons. The oldest child’s name was Hagadauanga. The child below him was Dehegevaealigi. And the youngest child was Dehuemalaedoli. Those are the names of the three sons of Iaidemalo, one of Vave’s two sons. Deagu, he didn’t have any children.

While they lived on Nukuoro, Hagadauanga was born first, and they raised and raised him until he grew up and knew how to look after himself. They continued to live there, and then one day, Iaidemalo’s wife got pregnant again. And the day came that she gave birth, the day that Leibua gave birth, and when Leibua delivered, it was another baby boy. So his parents gave him the name Dehegevaealigi. The name Dehegevaealigi means spirit, the spirit of the priests. The clan of the priests. That name was given to the second son of Iaidemalo. So they looked after him and raised him, and they continued to live there, and looked after him until Dehegevaealigi grew up also, and he knew how to take care of himself. And they continued to live there.

They lived there for a little while, and after some time, Leibua became pregnant again. And after a little while, Leibua gave birth again to the last child. When he was born, the day he was born, his parents gave him the name Dehuemalaedoli. So they cared for him and raised him until he knew how to look after himself. And that was the last child of Iaidemalo and Leibua. They had three sons.

So one day, Deheumalaedoli came to his two grandparents, Vave and Gausugilogo, and his grandparents were so happy. They were happy that their grandchild came to see them that day. So his grandma Gausugilogo took him and laid him on her lap and rocked him, rocked Dehuemalaedoli. And there was this phrase of a song about Vave called ‘E hau sogo Vave gi dono henua’. And on that day Gausugilogo looked and saw Logo sitting there, she could see the place where Logo was sitting. Their houses were close. Logo is a man, the father of Leibua, Iaidemalo’s wife. So Gausugilogo, she thought that day of a chant, that she would compose a verse of a song in honor of Logo, to sing while rocking her grandchild Dehuemalaedoli. So she began to sing her song that she composed on the spot, and called it ‘E hau sogo Logo gi dono henua.’

But Vave was sitting near Gausugilogo, and Vave became filled with jealousy at that time, and he became angry. So he told his two guards to come and stab Logo with spears. So his two guards came with their spears to come and stab Logo. And when they came, Iaidemalo seemed to understand why his father’s two guards came, it was to stab Logo with their spears. So Iaidemalo asked his father’s two guards, “What did you come here for?” And the two guards answered him, saying, “Vave told us to come and stab Logo to death.” So Iaidemalo told his father’s two guards, “You two, go back to where you came from.”

And the two guards were scared of what Iaidemalo said to them, so they returned to Vave and Vave asked them, “Why did you re- turn here without stabbing Vave, I mean, Logo to die right away?” And the two guards said to Vave, “Because we were afraid of Iaidemalo, who said that we should go back to where we came from.” And they sat down for a short moment. And Vave said, “You two, go and hide on a different road and go stab Logo so that he dies quickly.” They returned and did as Vave told them. When they returned, the same thing happened. Iaidemalo knew why the two guards came, so he banished the two guards again that time. They returned, and when they returned, Vave gave no more instructions for what they should do then. So they just stayed.

So one day, after this day, Leibua went to the taro patch to pick some taro for their food and bring it for them to eat. Iaidemalo was still at their house. And Iaidemalo decided then on that day that he would send for his wife Leibua in the taro patch to pick a supply of food and return home. They were to leave, and never return. And Leibua was still doing her work in the taro patch. And at that moment, when the she heard the conch shell call that indicated exile, Leibua was so surprised. She didn’t know why they would be exiled that day. So she came quickly. She brought the rations and came home. The word oo, it refers to the cut taro. That is what people would take with them when they were leaving the island for good.

So she came and reached her husband and her father at their house, and their three children. And Iaidemalo talked to Leibua and said, “Pack up our things, we have to leave, because my father wants to kill your father quickly, so that he cannot be with us anymore.” And Leibua said to herself at that time that she was a stranger on somebody else’s island. The meaning of what Leibua is saying is like this: if she lived on her own island, nothing like that would have happened to her on that day. It was because the island she was living on at that time belonged to other people. That’s why she was called to return home from the taro patch that day. So she came and reached home, and knew that it was because of her father that they had to leave that day. So she did what Iaidemalo had told her. She packed their things and got prepared and dragged their canoe to the lagoon and carried all their supplies onto their canoe.

When their supplies were loaded, Iaidemalo thought at that time, “I will give my youngest child to live at my father’s house to replace me, and I will go with my wife and my wife’s father." So he got up then and carried Dehuemalaedoli and put him on his father Vave’s lap, and he talked to him and said, ‘This is your child for you to remember me by, and I’m leaving with my wife and my wife’s father, wherever we may go.” And Vave clapped his hands at that time and cried out and wept, and he recalled the horrible things he had done to the father- in-law of his son Iaidemalo. He didn’t know what to do. Iaidemalo had stood fast on his decision to leave with his wife and his wife’s father, and he left his child Dehuemalaedoli with his parents, and he took his two sisters Gauna and Hagalolo. And they left, with the people and his wife on their canoe. They left.

They dragged their canoe to the lagoon on the beach and reached the water and they climbed on board. They poled in the lagoon toward the south end of the island. They went to the place where the channel is, and they went out to the sea. As they continued and reached the place where the channel is, and they turned toward the ocean inside the channel, he remembered then how he loved his child that he had left with his father. So when they reached the road on the lagoon-side of Senugudai, he said to his two sisters, “I think it’s not necessary for you two to go. You two get off and return back up on land. Look after our child. I think Dehuemalaedoli will be crying tonight because he will miss me and Leibua.” So his two sisters did as he told them. They got off and came back and Iaidemalo left with his wife and his wife’s father.

When they arrived on the ocean-side in front of the island’s channel, they hoisted their sail up and they sailed. They sailed away. They sailed and sailed and landed at an island, whose name was Tahiti. And the people of Tahiti killed his wife’s father and his wife and him and the people that had come with them in their canoe. They killed all of them. And those people erected four posts and created a platform on top, and there they put Leibua and Logo and the people that came with them in their canoe, and they started a fire below and it burned. And as for Iaidemalo, they erected a post like the mast of a canoe, fastened lines to the top of the post, and tied him to it, and they pulled him up and then they lowered him down. Then they splashed water on the platform, and the platform burned like a wellbuilt fire, and they put him down into the flames of the fire. Then they pulled him up, and they lowered him down below and splashed water on the platform, and the platform burned larger, and they lowered him into the flames of the fire. So that’s the punishment that the people of Tahiti gave to Iaidemalo and his wife and his wife’s father and the people that went with them to that island.

So one day, there was another navigator, whose name was Tubuanage. He came also and was traveling on the ocean from the island that he came from. When he too came to Tahiti, where he saw how those people died, killed by the people of Tahiti, he stayed on Tahiti for a little while, but he decided to leave that island and see if there was another island that he could discover. So he departed from Tahiti, Tubuanage did. And he left each of the islands that he went to, after he left Tahiti, and he came and came and came and reached this island also.

When he arrived and met Vave and his people that lived on this island, they lived here. They lived together on this island. Tubuanage stayed at the place where he lived, and some days he would walk to where Vave was and they would talk to each other. And he would talk with Vave and he would observe Vave, because to his eyes, Vave looked no different from the tattooed man dressed in a loincloth who was burning in the fire on Tahiti. And Vave realized what Tubuanage was doing to him every day, coming to see him and observing him. So one day he asked Tubuanage, “Why do you keep staring at me every day when you come to see me here?” And Tubuanage said to Vave, “Because I saw a man roasted in a fire on Tahiti and his appearance wasn’t that different from yours. He was wearing a loincloth and he had striped tattoos on his chest, and that was what was done to him by the people of Tahiti, what I told you just now.”

And Vave cried then, and he remembered how he missed his son with love and longing. So the next morning, Vave decided, “It would be best for us to also leave the island, to sail away from this island so I can go and see if I can find my child, who left because of me and died on the island where Tubuanage saw him.” So they packed their things the next morning, him and his people, his two daughters and his son Deagu and his wife Gausugilogo. After they picked taro for the journey, they set sail and also left this island. All the grandchildren of his son... all of Vave’s grandchildren, the three sons of his son Iaidemalo, he took them with him when they left, and all the people who lived with him at that time.

As they left and went out to sea through the island’s channel, he said to his two daughters Hagalolo and Gauna, “You two, tell your husband, he should take us in the direction that will go and arrive at Tahiti to see if I can reunite with my son Iaidemalo.” So his two daughters told his instructions to their husband Gaeuli. Gaeuli steered their canoe in that direction so that they would go to Tahiti. So they sailed on the open sea, and sailed, and sailed all around. They sailed and sailed and sailed, but they didn’t reach any islands, they couldn’t reach Tahiti. They still hadn’t found the island of Tahiti.

Then one day, they found an island, they came to an island. They sailed up to that island, but when they went up and arrived at that island, they were mistaken, it wasn’t the island of Tahiti that they had arrived at. They had arrived at the island of Oneop. They arrived at Oneop and they briefly stayed there for a few days and a few nights. And as they stayed there, he decided they should leave that island as well. So they packed their things and departed, and left that island too.

But the day that they set sail and left Oneop, as they went down to their canoe and went out to the open sea, there was an old man bathing in the sea that day who was uncovering his coconut husks that were soaking in the water. And when the people set sail and left, he conjured an eel to go and stay inside the outrigger float of their canoe. So when they went out to the sea as they left Oneop, the eel stayed inside the outrigger float of their canoe. And it moved around and wiggled around inside the outrigger float, so that its head was sticking out in the front and the tail was sticking out the back, on the two sides of the float. The old man’s plan was to keep them from reaching Tahiti so Vave would never reunite with his son Iaidemalo.

They sailed around on the open sea, and they sailed and sailed but they weren’t able to find any islands, and they were almost out of food on their canoe. So Vave said to his two daughters, “You two, go ask your husband why we can’t seem to land on any islands and are running out of food on our canoe.” And Gaeuli had already foreseen why they couldn’t reach any islands. What Gaeuli saw in his vision was that if everyone died, and there was no one on the canoe except Vave, he could make landfall, or if Vave was no longer with them on the canoe, if it was only them in the canoe, then they would be able to make landfall. But Gaeuli was uncomfortable sharing this with Vave by telling his wives, Vave’s two daughters, so he was reluctant to tell them.

But Vave came back and asked for a second time, and said to his two daughters, “You two, please ask your husband why we haven’t made landfall yet.” And the second time, Gaeuli recounted what he saw in his divination to Vave’s two daughters. So his two daughters told him, Vave, and said, “According to Gaeuli, if we weren’t with you on the canoe, and it was only you alone, you would be able to find land, or if you weren’t here on the canoe, and only the rest of us stayed, we would be able to make landfall.”

And Vave thought to himself at that time, and said aloud, “Why should I be the one to reach land alone, causing many living people to die, because of something I have done wrong? It would be best for a single person to be gone, and the many living people to reach land.” That’s the thought that came to Vave at that time. So he fulfilled his decision that he made at that moment as he shared it with his children, saying, “Tomorrow, I will go and lay on top of the outrigger float of our canoe, between the supporting posts, and turn myself so I am in line with the float. And when the fish come and eat my body, and nibble at my flesh, then you all will catch them so you can eat them while we are sailing on the open sea. But there’s one fish that you can’t eat among the many fish that come to my body, namely the gada moana. Because that fish has eaten my sacred tattoo, which is the tattoo on my chest.” So he and his children altogether worshipped the gada moana, because that fish is the one who ate his tattoo.

So his children did as he told them. They grabbed all the fish that came to his body while he was laying on the outrigger between the two supporting posts, laying on top of the water, and his children were on the canoe. They did that for three nights on the ocean. And when the next morning came, he told his children, “When night falls tonight, and the morning comes tomorrow, you all look at the place where the sun comes up. And when you look, an image will come up with the rising of the sun, and then you’ll know that is the thing that will come and take me away, and you’ll make landfall.”

So when the morning came, and the sun separated from the horizon over the sea, his children saw an image coming from inside the sun. The sun came up overhead, but the image that they saw came directly toward them. As the sun continued to rise higher, the image came closer to them, and came closer and closer until it reached them and faced along the float where Vave was laying between the supporting pegs on top of the outrigger float. And Vave spoke to his children and said, “This is it, the thing that I told you about has arrived. This is the fish that was sent to take me away, so that you can go up and reach the island.” The whale remained at the float. And Vave told the whale, “Wait for me to talk to my children and say my final words to them, and I will tell you when I’m done so that you can take me with you.”

So he told his final words to his children, and when he finished, the whale opened its mouth from the outrigger side of their canoe and it sucked Vave into the mouth of the whale. And he told the whale, “Don’t bite your teeth yet, and wait to lower your lips, don’t close your lips, and I will say my last words between your teeth. This is my last testament to my children.”

So Vave spoke, and he was inside the mouth of the whale at that time. The whale closed its teeth, but didn’t yet close its lips. So he spoke and gave his will to his children and said, “When you go up and arrive at the island, and you’ve finished placing your canoe and all your supplies inland, you will plant the coconut seedling near your house, and after you place the coconut seedling, it will grow, and when it has eight leaves, the whale will arrive. And when the whale arrives, it is Dehegevaealigi who will cut it open. It cannot be Deagu, it must be Dehegevaealigi.” And they said yes to their father. And the whale, Vave told the whale to close its lips. So the whale closed its lips and covered its teeth, and it submerged into the water.

So his children hoisted their sail and sailed to the island. They turned around to come back to this island. Gaeuli resumed his original duty to take them, as the navigator. He was the one looking after the direction that they are going in. And as for Deagu, his job was to tack their sail. And as they were sailing, there were some mistakes, and their father scolded them and said to Deagu, “Shame on you, you are not like my son who went away from me, Iaidemalo. You are useless, the shit of Aalohi. You don’t know anything.” They continued on their way, and the whale took Vave and left. That was the last time they saw each other.

As they sailed and sailed, Gaeuli steered their canoe directly to this island. When morning came, the island appeared. They steered the canoe toward the channel. They came and came and reached the channel and they sailed into the lagoon. As they came in, the strong waves on that day threw them off, and they were thrown onto the reef by the crest of a wave on the left side of the channel, and their outrigger float broke off. And when their float broke off and fell away from their canoe, they saw the huge eel come out from inside the float and run away onto the ocean and leave. So Gaeuli realized that the old man in the Mortlocks, who was soaking and uncovering his coconut husks, that was what he had put inside the outrigger float of their canoe so that they would not make landfall. So the eel left, and they reached this island.

They came and lived on this island. And after a while, Hagadauanga grew up and became a man, the oldest child of Iaidemalo. He decided to look for a wife for himself, and when he found one, he got married and they lived together. As they lived there, one day, he and his wife decided that they should go and do some work for themselves on the other islets. They went and they ended at Tuila. They cleared out some land and they stocked up on their food, picking coconut and collecting coconut apples. They did their work that day until evening came. So they went down to the shore to their canoe.

As they went down, when they went down to their canoe at the shore, the sun sank fully into the water. It was dusk. And that day, the weather was so calm. And they said to each other then, how clear and calm the sea is. This phrase molomolo iho daahagi means that the sea and the sky are joined together because of how calm it is on that day. And there were some pieces of clouds lingering after the sun disappeared into the ocean that evening. How beautiful it was. And the wife of Hagadauanga said, “Wow, I wish I could climb up and sit on that red piece of cloud that is so beautiful.” And Hagadauanga said to his wife, “Why not, shall we go and do as you wish?” They went quickly then. They got back and picked taro for the journey and left, and they took anyone who wanted to go with them in their canoe that night. They departed and left, they all left.

And they sailed and sailed and sailed, but they couldn’t reach the piece of the sky that his wife wished for, that she would climb up and sit on the piece of the sky that was so beautiful. They just sailed all around the open sea like that. They came to several islands, but they didn’t want to go to them, because they were not sailing to look for land, but to look for the piece of sky for Hagadauanga’s wife to sit on, so that it would happen like she wished for, as she said on the shore of the islet of Tuila.

As they went, as they sailed and sailed, they came near an island. And some hitegaiaa (demons) came down and ate Hagadauanga’s wife and the people in their canoe, until they were all dead. Only Hagadauanga alone was left in the canoe. And he got an idea that he would take his sail line and weave a fishing net with it. So he took his sail line from the float side of the canoe and he wove his fishing net, and when he finished, he fastened it to the mast. So then the hitegaiaa came one at a time. It was his grandfather Vave that made it happen that way, so that Hagadauanga wouldn’t die and he would reach the island and bring his news. So he continued to catch the hitegaiaa until no more of them came down. This word hitegaiaa, they’re like the head of the wahoo, they’re ghosts. There’s no body, only a head, and they look like the head of a wahoo with its two lips and its teeth.

The last one, he looked up at what he had caught and pushed it into the water, and he saw the whale that was laying on the beach at that island. It was really his grandfather Vave who had returned from the afterlife. And now, Vave was no longer named Vave, he was called Ssamouli, Ssamoulidaane, because he had come from the afterlife to reveal himself to his grandson Hagadauanga. So he called to his grandson and said, “Hagadauanga! Come, my grandson, climb on my back and I will bring you home, and we will go back and deliver your news.” But his grandson replied harshly to his grandfather, and said, “Why should I? My wife has died, and everybody on my canoe has died, and you come and reveal yourself to me like this and talk to me? I won’t go with you.” So the whale lifted its tail and smacked Hagadauanga, and he disappeared inside the sand on the lagoon-side of that island. The whale retreated and returned to the sea.

These are the things I am able to tell, there are some other things, but I can’t remember them, to finish the story. These are the few things that I am able to tell that I know, that I already shared with you.