Taalanga o Vave (Leaba)

The story of Vave, told by Leaba

1966 Nukuoro Atoll

Leaba tells the story of Vave's arrival on Nukuoro, with a particular focus on Vave's encounters with local spirits and the progression of the traditional religion. Vave and his family end up trapped at sea due to a spell that is placed on them by the people of Oneop, which results in Vave sacrificing himself and turning into a whale.

This story was recorded by Raymonde Carroll on Nukuoro Atoll in the spring of 1966. It appears as story number 11-8 in the published book of Nukuoro Stories (Carroll 1980).

Muna Nuguolo (Nukuoro version)

Ga noho laa huu a Vave ma dono dinana, ma dono daina. Dahi laangi gai gilaadeu ga pasa i mee hai i dagodonga o de henua go Saamoa. Gai dono ... delaau dinana, e hagabuni ange huu gi tamaa gauligi. Gai a Vave gu lili. Gai a Vave ga hano. Hano e hagamagau. Gai ia ga humai ga gaamai dono bodu, ma Inahia ma Gausugilogo. Gilaadeu ga loo ... ma e dogohaa ange hai bodu. Gilaadeu ga loomai.

Gai gilaadeu ga loomai huu, loomai ga delaadeu momme ne tau ai, go dua Devaihenua. Gilaadeu ga tau huu i dua Devaihenua, gai gilaadeu ga loage gi uda. Ga loage huu gi uda, gai a Vave, e kona de lili ange lili... Inahia e lodo e hai gi nioona de bodu go Inahia agai dono bodu go Gausugilogo. Gai gilaadeu ga loomai ga nnoho i de henua go Madalama. Ga nnoho nnoho huu gilaadeu, gai dengaa eidu e llili. E dee llodo i de loomai o... gi nnoho i de henua nei. Gai gilaadeu ga loomai e hebagi ange agina. Gilaadeu ga loomai e hebagi ange gi a Vave ma de moni laa.

Gilaadeu ga loomai huu e hebagi ange gi a Vave, gai e dahi dangada gu humai dono ingoo go ... gai e dahi dangada dono ingoo go Gaeuli. Se dangada hogi o dahi henua. Gai ia ga humai. Gai ia ga humai ga hhudi mai dana libo, ga humai ai. Ga humai ga noho i Langiasa. Ga dunu ai. Gai tigi mmoa loo, gai dengaa eidu ga loomai ga tala dono moni. Tili gi dahea. Gai ia ga ahe ga gamai ga nnoa. Gai ia ga humai ga dunu dana mamu tigi mmoa loo, gai denga eidu ga loomai ga tala gu dahea. Delaa ai donu huu, ga hano hano huu gai ia ga ahe. Gai ia ga tala dono moni, gai ia ga ahe. Gai a Vave, e noho ai huu i de henua nei.

Gai denga eidu o Sogo, de laangi nei gai gilaadeu e loomai e hebagi ange agina. De laangi nei gai gilaadeu e loomai e hebagi ange agina. Ga hano hano huu e dahi laangi, gai a Vave gu maanadu bolo ia ga ahe. Bolo ia ga ahe. Gai ga aahe huu gilaadeu, ga hano huu a Vave gi honga de moni,gai ia ga oo mai gi de gau de henua. Au ga hano nei loo, gai denga Ahubaua, go de Lulu e diiloo ange, hai ai dagodonga o de henua. Agai denga modu e dolu i ngaage, nioo dengaa aligi e hai dagodonga. Gai ia ga ahe ai loo. Ga ahe, ga hulo gilaadeu ma bodu o luaana dama, ma dono bodu, gilaadeu ga hulo.

Ga hulo huu gilaadeu ga too gi de moana, gai a Vave ga hai ange, “Ga basa naa huu au daa de henua, gai gidaadeu ga daa.” Gai gilaadeu ga hulo huu ga tae gi Boonibei, gai e tuu iho donu dangada be ni loa ligi. Gai a Vave ga hai ange ga daa. Agai a Deaguvae ga hai ange, “Au e madagu bei ni loa ligi.” Agai gilaadeu ga sigi ga hulo. Gai ga sigi huu gilaadeu ga hulo, ga hulo gi Oneabu. Ga tau huu i Oneabu gai a Vave ga hai ange, “Ga daa.” Gai Deaguvae ga hai ange, “De kaba.”

Gai gilaadeu ga loage gu paa i uda ga daa ai dangada tee odi i de daa. E hanu momo dangada e doe. Gai ga malanga huu dono moni ga hano, gai ia ga ... gai dangada i dangada e doe i de henua laa ga hulo ga saabai mai de gau madumaadua hugadoo, ga gamai gi helaua tuulanga o de moni o de ama. De gau madumaadua ga helau ga gavange de labodo gi lote ama. Gilaadeu ga hulo ai loo.

Go luaana damaa hine, ma luoolaau bodu, ma hanu dangada ange i delaadeu moni gilaadeu gu aahe. Gilaadeu ga hulo hulo huu gu dee maua donu gi dau henua. Dai baa age gu sula de henua gu aahe ga hulo gi de moana dai baa age gu sula de henua gu aahe ga hulo gi de moana. Gai a Vave ga hai ange gi dana damaa hine gauligi, “Hai ange muhuu gi doo bodu, ia gi dalabaadaa ange be gu aha nei huu gu mmule ai nei huu de sula de henua.” Agai dana damaa hine gauligi ga hai ange gi dono bodu, “Bolo i dogu damana, koe gi dalabaadaa ange muhuu, be gu aha gu mmule ai nei de sula de henua.”

Agai taane laa ga buubuu. Buubuu huu e hai ange dana buubuu. Ga magau naa huu a Vave, gai gidaa ... de gau de moni gu odi i de tau. Agai ga dee magau naa huu a Vave, gai de gau de moni e odi de maakau. Gai taane laa gu madagu i de tala ange gi dono bodu. Gai ia ga noho ai huu. Noho noho huu, gai dono damana ga hai ange, “Tigi dalabaadaa ange naa loo doo bodu?” Agai dana damaa hine ga hai ange, “Tigi ai. Tigi hai mai nei.” Gai gilaadeu ga deledele saele ai donu huu laa de moana ga deledele saele ai, ga deledele dele huu dahi laangi, gai a Vave ga galo ange huu gi tamaa hine a dana dama hine ga maileele nei donu. Gu hieunu. Gai ia ga hai ange gi dana damaa hine, “Ni aha doo bodu gu mmule ai naa huu talabaadaa? Hai ange ia gi dalabaadaa gi moolau gai au ga tilo gidaadeu be dehee taadeu hai e hai ai.” Gai tamaa hine a Vave ga hai ange gi dono bodu, “Bolo i dogu damana, koe gi buubuu gi moolau be gu aha nei gu mmule ai nei taadeu dau henua.” Gai taane laa ga hai ange, “ Au gu iloo odiodi gai au e madagu i a Vave i de tala adu.” Gai dana damaa hine ga hai ange, “Daalaa mai.” Gai ia ga hai ange, “Bolo i dagu buubuu, ga magau naa huu a Vave, gai gidaadeu gu tau. Gai ga maakau naa huu gidaadeu ga odi, gai a Vave sogosogo ga dau.”

Gai de ahiahi laa gai ia ga hai ange gi dono damana, “Gu hai mai nei loo dogu bodu bolo gu lava loo dono dalabaadaa ange.” “Bolo e aha?” “Bolo ga magau naa huu goe, gimaadeu gu tau, gai ga mouli naa huu goe, gai gimaadeu gu odi de maakau.” “Salaia doo senga. Mmule doo basa. Boo taiao naa huu, ga sula age de laa, e lua laa e ssula. Gai dahi laa e dahi mee e dagodo i ono lodo. Gai ga humai naa huu de laa laa, luu laa laa, gai gidaadeu ga tilo be se aha e humai.” Gai gilaadeu ga nnoho ai loo.

Sseni i de boo laa, ga aho age, ssula age e lua laa i honga tai. E dahi laa e dahi me i ono lodo. Ga hanage hanage huu gu dee maeva dahi luu laa gai de laa i ono lodo laa de mee,ehumailaa honga tai. Ga humai huu se daholaa. Ga humai ga dagodo i magavaa luu giado maadua. Gai ia ga hai ange, “Ga iho nei loo au e hano gi lote daholaa, e dagodo ai, gai gooluu ga hua mai ogu hagadubudubu, gai au ga hano.

Gai ga iho huu delaau damana gi magavaa luu giado, gai ia ga hai ange, “Gooluu huudia mai ogu hagadubudubu.” Agai dana damaa hine gauligi ga hai ange, “Au ga dagudagu adu nei dengaa gubu o de manu. Gai koe ga hagallongo.” Agai dana damaa hine ... luaana damaa hine ga dagudagu ange denga gubu o de manu.” Ga lava huu tagudagu ange gai ia ga paa luu lima ga dangi ga hai ange gi luaana damaa hine, “E tonu hugadoo gooluu i dogu maagoda.” Gai ia ga hagadoo ange gi lote daholaa.

Gai ia ga basa ange ga hai ange, “Ga dolu naa huu boo, gai gu pasa adu dangada, ‘Gu dau loo e dahi odaoda i dua Tuudanga delaa tee madea donu ma taholaa. E bei donu taholaa.’ Gai koe ga hano gi ngaadai Saavae, ga hhuge mai seisei. Ga gamai ga duuduu ai de angaanga o dau dama sia ssiisii e valu. Ga lava huu, koe ga hagaahe seisei ga danu i ngaadai Saavae. Gai gooluu ga hulo gi dua Tuudanga. Ga loadu naa huu gooluu de henua alodahi e tuu hugadoo ma e tilo de mamu i dua Tuudanga. Gai koe ga hanadu ga gavadu dau dama hagaduu i ssugi mangalua, ga hagapigi ange agina luu lima ga dugu. Gai gooluu ga hulo gi dua Tuudanga. Ga loadu naa huu gooluu de henua alodahi e tuu hugadoo ma e tilo de mamu i dua Tuudanga. Gai koe ga hanadu ga gaavadu dau dama hagaduu i ssugi mangalua, ga hagapigi ange agina luu lima ga dugu. Gai ga malanga ... gai ga dugua naa huu e goe, gai de mamu laa ga malanga ga hano laa lote moana. Ga hano naa donu huu ga dae gi tua de beau gai ia ga hagalilo gi lalo gu hano.

“Au gu kave dau dama. Hano nei au e kave e dugu age i Dahidi. Gai dogu masavaa naa huu e hano ai, gai gooluu suia ai loo dogu ingoo. Au gu dee go Vave. Au go Samouli daane. Denaa dogu ingoo ooluu e sui go Samouli daane. Gai goodou, ga dagudagu donu huu bolo go Samouli daane. Gai noo gooluu gu aahe ange e hagataba bolo go Vave, gai au e humai gi gooluu.” Gai luaana damaa hine, ga aahe mai ai loo. Gai ia ga hai ange, “Gai au, ga tuu ai naa loo de vai henua. Ga sui naa huu dogu ingoo go au go Samoulidaane, gai au ga tuu de vai henua. Ga duudia naa huu au de vai henua, gai goodou gu dee iloo de hulo gi denga henua. Gai au ga ahe naa huu, ga ahe gi Dahidi. Kave dau dama agina, go ia, iai ssui o dagu dama, ne magau laa i Dahidi. Denaa donu taadeu henua donu bei Saamoa go Dahidi. Agai denga henua angeange laa, e tee noho ai loo au, agai au se daa donu huu.” Delaa e pasa ai laa bei gidaadeu i Saamoa. Agai Dahidi, go ssui donu o Saamoa.

Gai luaana damaa hine, ga aahe mai ai loo, gi de momme e hagaingoo ange laa, bolo go dua Devaihenua ga nnoho ai. Delaa donu, delaadeu momme nnoho, i de laa tubua mau.

Muna abasasa (English version)

Once upon a time, there lived Vave and his mother and his brother. One day, they were talking about what they were doing with the traditional religion of Samoa. And their mother favored the younger child. And Vave became angry, so he left. Left to commit suicide. So he came and brought his wife, and Inahia and Gausugilogo. They came with four other couples. They came.

When they came, they came and the place where they arrived was the ocean-side of Devaihenua. When they arrived at the ocean-side of Devaihenua, they went up to shore. When they got to shore, Vave was very angry, he wanted to make Inahia his wife, but his wife was Gausugilogo. So they came and lived on the island of Madalama (Nukuoro). And as they lived there, the ghosts were upset. They didn’t want people to come and stay on this island. So they came to fight with those people. They came to fight with Vave and his companions.

When they came to fight with Vave, there was a person who came whose name was... a person whose name was Gaeuli. He was a person from a different island. So he came. He came and caught his jackfish, as he came there. He came and stayed at Langiasa. So he cooked it. And it wasn’t fully cooked yet, and the ghosts came and untied his canoe. They let it drift away. So he went and brought it back and tied it. So he came and cooked his fish, it wasn’t cooked yet, and the ghosts came and untied his canoe and it drifted away. So that’s how it was, so he went and he returned back. So he untied his canoe, and he went back. And Vave stayed on this island.

So Sogo’s ghosts, on that day they came to fight them. That day they came to fight them. So one day, Vave decided to return (to Samoa). So he returned. And when they returned, when Vave got onto the canoe, he shouted to the people on the island, “I am leaving, but the Ahubaua, it’s Lulu who will look after them, and maintain the religion of the island. And as for the three islets to the south, it’s up to the religious leaders to maintain the traditional religion. And so he left. So they returned, him and the spouse of his two children, and his wife, they left.

As they went and entered the open sea, Vave said, “When I say turn to the island, then we’ll turn.” But when they came and arrived at Pohnpei, there were people standing there, as many as a colony of ants. Then Vave ordered to turn. And Deaguvae said, “I am afraid, because there are so many people like ants.” So they shifted their course and left. So when they shifted their course and left, they went to Oneop. And when they arrived at Oneop, Vave said, “Turn.” And Deaguvae said, “Wait.”

So they came up and landed on shore, and they killed the people, but they were not able to kill them all. There were a few people left. And when his canoe left, he... the people that remained on the island went and carried the oldest people, and brought them to do sorcery at the place of the canoe, of the floater. The elders did magic and put an eel inside the outrigger float. And so, they left.

So his two daughters, and their husband, and some other people on their canoe, they returned. As they sailed and sailed, they weren’t able to find land. They would get almost close enough to see an island, and they would return to the open sea, and they would get almost close enough to see an island, they would return back to the open sea. So Vave said to his younger daughter, “Please ask your husband to do magic to see why we have been so slow to find an island.” So his younger daughter told her husband, “According to my father, you should do magic to see why we have been so slow to find an island.”

So that man did his magic, and the magic told him his divination. If Vave dies, everyone else on the canoe will arrive. But if Vave doesn’t die, everyone else on the canoe will die. So the man was afraid to tell his wife about it. So he stayed quiet for some time. He stayed quiet for a while, and then her father said, “Has your husband not yet done the divination?” And his daughter said, “Not yet. He hasn’t told me yet.” So they continued sailing around the open sea, and sailed and sailed and sailed, and finally one day, Vave saw that his daughter’s daughter was almost dying. She was thirsty. So he said to his daughter, “Why is your husband so slow to do the magic? Tell him to do the magic right away so I can decide what we should do.” So Vave’s daughter said to her husband, “According to my father, you need to do the divination right away to see why we are so slow to reach land.” And the man said, “I knew it a while ago, but I was so afraid of Vave that I didn’t tell you.” And the daughter said, “Tell me.” So he said, “According to my divination, if Vave dies, we will reach land. And if we all die, Vave alone will reach land.”

So that evening, she told her father, “My husband told me that he finished doing his magic.” “What did he say?” “He said that if you die, we will all reach land, but if you live, we will all die.” “You made a foolish mistake. Why did you tell me so late? Tomorrow morning, at daybreak, two suns will rise. And one of the suns will have something in the middle of it. And when that sun comes, those two suns, we will see what is coming. So they waited there.

They slept that night, and the next morning, two suns appeared on the sea. One of the suns had something inside of it. As the suns rose, one of the two suns didn’t move, and the sun that had something in it continued to come toward them on the sea. It was a whale that was coming toward them. The whale came and lay between the two outrigger booms. And he said, “I’m going to get down and to go into the whale, and lay there, and you will sing praises to me, and I will leave.”

And when their father went down between the two outrigger booms, he said, “You two, sing praises to me.” So his younger daughter said, “I will chant the verse of the tree. And you will listen.” So his daughter ... his two daughters chanted the verse of the tree. And when they finished saying these things, he clapped his hands and cried and said to his two daughters, “You two are worthy of my jealousy.” Then he dropped down inside of the whale.

And he spoke and said, “After three nights, the people will say to you, ‘A log has washed up on the ocean side of Tuudanga, it looks no different than a whale. It looks like the whale.’ So you will go to the lagoon side of Saavae, and dig up the pipefish and bring it over. Bring it and cut the body of your child into eight pieces. When you’re done, you will bring back the pipefish and bury it on the lagoon side of Saavae. And you will go to the ocean-side of Tuudanga. When you arrive there, the whole island will stand and look at the fish at the ocean-side of Tuudanga. And you will go and give your child and stand him at the whale’s branched tail and attach his hands to it and leave him there. And it will depart... when you leave him there, that fish will depart and go out to the open ocean. And when it goes and it reaches behind the waves, it will disappear under the water and leave.

I will have taken your child. I am going to take him to Tahiti. And when I leave, you two change my name. I will no longer be Vave. I will be Samouli daane. That is my name that you will change, Samouli daane. You all will only say Samouli daane. And if you return and say that it is Vave, I will come to you two. And so his two daughters returned. And he said to them, “I will stop the water of the island. When you change my name to Samoulidaane, I will stop the water of the island. When I stop the water of the island, you will no longer be able to go to other islands. Then I will go back and return to Tahiti and take your child there. He is to represent my son, who died in Tahiti. Tahiti is one of our islands, like Samoa. And those other islands, I didn’t stay there, I just passed by them.” That’s why they talk like us in Samoa. And Tahiti is the same as Samoa to us.

And so his two daughters returned to the place called Devaihenua, and they lived there. So that is where they stayed thereafter.